Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W21 – Định dạng văn bản (TLTH – HP THVP)Hướng dẫn bài thực hành W21 – Tài liêu thực hành – Học phần Tin học văn phòng.
định dạng văn bản với các nội dung:
– Định dạng font chữ (Font)
– Định dạng đoạn văn bản (Paragraph)
– Định dạng điểm dừng (Tab)
Trên môi trường word 2013 và word 2016
#MS_IT

One thought on “[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W21 – Định dạng văn bản (TLTH – HP THVP)

Comments are closed.