Top 43 (ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server 2023

Lớp SqlCommand – Khởi tạo đối tượng SqlCommand

Lớp SqlCommand triển khai từ DbCommand cho phép tạo ra đối tượng
mà từ đó có thể thi hành các lệnh SQL
tương tác với MS SQL Server
như các mệnh đề UPDATE|INSERT|CREATE TABLE|SELECT …
cũng như cho phép thi hành các hàm, các stored procedure của Database.

Chú ý: Nếu sử dụng MySQL thì đối tượng triển khai DbCommand là MySqlCommand,
có cách sử dụng một cách tương tự.

Để nhanh chóng có một MS SQL Server kèm dữ liệu mẫu, hãy dùng Docker và thực hiện
theo hướng dẫn:
MS SQL Server trên Docker

Để tạo và thi hành được SqlCommand thì cần thiết lập cho nó câu lệnh SQL (truy vấn),
và các tham số cho lệnh SQL đó, đồng thời phải thiết lập thông tin kết nối đến SQL Server
SqlConnection vào đối tượng SqlCommand.

Ví dụ, khởi tạo SqlCommand – thiết lập ngay câu query và kết nối

var cmd = new SqlCommand(queryString, connection);

Có thể khởi tạo SqlCommand sau đó mới thiết lập các thông số
(câu truy vấn, kết nối và các tham số …)
rồi sau đó thực hiện SqlCommand (thực hiện truy vấn SQL)

  // Tạo kết nối
  var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
               Initial Catalog=xtlab;
               User ID=SA;Password=Password123";
  var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
  connection.Open();


  // Tạo đối tượng DbCommand
  using var command = new SqlCommand();
  command.Connection = connection;
  // select, insert, update, delete
  command.CommandText = "Mệnh đề truy vấn SQL";

  // Thực hiện các câu truy vấn, đọc kết quả
  // ...
  // ...

  connection.Close();

Từ đối tượng SqlConnection cũng có thể tạo ngay đối tượng
SqlCommand gắn với kết nối đó:

  using (var cmd = connection.CreateCommand())
  {
    cmd.CommandText  = queryString;
    // thực hiện lệnh ...
  }

Như vậy để thi hành lệnh SQL với SqlCommand, thì cần có một kết nối trước
(SqlConnection),
rồi tạo ra đối tượng SqlCommand, gán cho nó kết nối, câu lệnh SQL sau đó mới thi hành được.
Để thi hành, gọi một trong các phương thức như ExecuteScalar,
ExecuteNonQuery, ExecuteReader ... trình bày ở mục phía dưới

Thiết lập các tham số cho SqlCommmand

Các câu lệnh SQL có thể viết chứa tên tham số trong nó,
sau đó giá trị thực của tham số này được SqlCommand gán thay vào để có mệnh đề SQL thực sự.
Tham số trong chuỗi câu lệnh SQL ký hiệu là @tenthamso
(nhớ có ký hiệu @ ), ví dụ:

string queryString = "SELECT DanhmucID, TenDanhMuc, MoTa FROM Danhmuc where DanhmucID > @DanhmucID";

Thì có một tham số tên @DanhmucID:
Giá trị thực sự của tham số này thay thế bởi giá trị của của một đối tượng kiểu SqlParameter.
Tập hợp các tham số này lưu trong thuộc tính Parameters của SqlCommand

command.Parameters.AddWithValue("@Danhmuc", 5);

Thì trong Parameters có một SqlParameter có tên @Danhmuc với giá trị là
5, lúc này SqlCommand sẽ thay thế giá trị 5 vào vị trí @Danhmuc của câu truy vấn, kết quả
câu truy vấn là

"SELECT DanhmucID, TenDanhMuc, MoTa FROM Danhmuc where DanhmucID > 5"

Ngoài ra có thể khởi tạo một SqlParameter và thêm vào, ví dụ:

var danhmuc = new SqlParameter("@DanhmucID", 5); // Tạo tham số
command.Parameters.Add(danhmuc);         // Thêm vào SqlCommand
var danhmuc = new SqlParameter("@DanhmucID", 5); // Tạo tham số
command.Parameters.Add(danhmuc);         // Thêm vào SqlCommand

Hoặc chi tiết hơn như

// Khởi tạo có chỉ định kiểu dữ liệu
var danhmuc = new SqlParameter("@DanhmucID", SqlDbType.Int);
// Gán gái trị vào tham số
danhmuc.Value = 5;
// Thêm vào SqlCommand
command.Parameters.Add(danhmuc);

Các cách thi hành SqlCommand và lấy kết quả truy vấn

Có các phương thức khác nhau để thi hành SqlCommand tùy theo ngữ cảnh với mục đích khác nhau, gồm có các phương thức như:

 • ExecuteNonQuery() thi hành truy vấn – không cần trả về dữ liệu gì, phù hợp thực hiện các truy
  vấn như Update, Delete
 • ExecuteReader() thi hành lệnh – trả về đối tượng giao diện IDataReader như
  SqlDataReader,
  từ đó đọc được dữ liệu trả về
 • ExecuteScalar() thì hành và trả về một giá trị duy nhất – ở hàng đầu tiên, cột đầu tiên

Sau đây áp dụng gọi các hàm trên

Thi hành SqlCommand bằng phương thức ExecuteScalar()

Nếu thi hành SqlCommand bằng phương thức ExecuteScalar thì nó sẽ thi hành câu lệnh SQL
và trả về 1 giá trị là cột đầu tiên của dòng đầu tiên. (Cho dù câu lệnh SQL thực tế trả về tập kết quả nhiều
dòng nhiều cột).
Lưu ý: giá trị có độ dài tối đa 2033 ký tự

Ví dụ sau sẽ chèn một dòng mới vào bảng và trả về giá trị định danh của dòng mới chèn vào (ID).
Ở đây chèn một Shipper mới thông tin HoTen và Sodienthoai vào bảng Shippers

// Tạo đối tượng DbCommand
using var command = new SqlCommand();
command.Connection = connection;

// Câu truy vấn gồm: chèn dữ liệu vào và lấy định danh(Primary key) mới chèn vào
string queryString = @"INSERT INTO Shippers (Hoten, Sodienthoai) VALUES (@Hoten, @Sodienthoai);
            SELECT CAST(scope_identity() AS int)";

command.CommandText = queryString;
command.Parameters.AddWithValue("@Hoten", "Abc");
command.Parameters.AddWithValue("@Sodienthoai", 123456);

var ShipperID = command.ExecuteScalar(); // Thi hành SQL trả về giá trị đầu tiên
Console.WriteLine($"Thêm mới Shipper, ID = {ShipperID}");

Thi hành với ExecuteNonQuery

Thi hành SqlCommand bằng phương thức ExecuteNonQuery
nó chỉ trả về kết quả là số dòng dữ liệu bị ảnh hưởng (số dòng xóa, số dòng update …).
Thường dùng cách này để thi hành các truy vấn UPDATE, INSERT, DELETE.
Tuy nhiên, nếu là gọi Procedure thì có kết quả trả về.

// Tạo kết nối
var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
             Initial Catalog=xtlab;
             User ID=SA;Password=Password123";
var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
connection.Open();


// Tạo đối tượng SqlCommand
using var command = new SqlCommand();
command.Connection = connection;

// Câu truy vấn gồm: chèn dữ liệu vào và lấy định danh(Primary key) mới chèn vào
string queryString = @"DELETE Shippers WHERE ShipperID = @ShipperID";

command.CommandText = queryString;
command.Parameters.AddWithValue("@ShipperID", 4);

var rows_affected = command.ExecuteNonQuery();
Console.WriteLine($"Số dòng ảnh hưởng = {rows_affected}");

connection.Close();

Thi hành với ExecuteReader

Thi hành SqlCommand với phương thức thì nó sẽ tạo ra đối tượng
SqlDataReader được mở sẵn, từ đối tượng đó giúp đọc từng dòng kết quả trả về.

Một số phương thức trong SqlDataReader

 • SqlDataReader.HasRows() cho biết có dòng dữ liệu nào không
 • SqlDataReader.Read() nạp dữ liệu dòng tiếp theo, nếu trả về true là có dòng dữ liệu nạp về thành công, nếu false
  là đã hết dữ liệu nạp về. Sau khi gọi phương thực này, thì các cột của dòng có thể đọc bằng các toán tử cột, hoặc các hàm đọc dữ liệu như .GetInt32(cột), .GetString(cột)
 • SqlDataReader.Close() đóng Reader sau khi đọc xong dữ liệu

Các câu lệnh SELECT có thể dùng cách náy

readCate.cs

// Tạo kết nối
var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
             Initial Catalog=xtlab;
             User ID=SA;Password=Password123";
var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
connection.Open();


// Tạo đối tượng SqlCommand
using var command = new SqlCommand();
command.Connection = connection;

// Câu truy vấn lấy danh mục
string queryString = @"SELECT DanhmucID, TenDanhMuc, MoTa FROM Danhmuc";
command.CommandText = queryString;

// Thi hành truy vấn trả về SqlReader
using var reader = command.ExecuteReader();

// Kiểm tra có kết quả trả về
if (reader.HasRows)
{
  // Đọc từng dòng tập kết quả
   while (reader.Read())
   {
     var danhmuc = reader.GetInt32(0);
     var tendanhmuc = reader"TenDanhMuc";
     var mota = reader.GetString("Mota");

     Console.WriteLine($"{danhmuc, 4} - {tendanhmuc, -20} - {mota}");
   }
}
else
{
  Console.WriteLine("Không có dữ liệu trả về");
}


connection.Close();

Ngoài ra khi có được đối tượng SqlDataReader, có thể lấy toàn bộ kết quả trả về của SqlCommand đưa vào DataTable

//...
SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT DanhmucID, TenDanhMuc FROM Danhmuc;", connection);
using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
{
  DataTable myTable = new DataTable();

  if (reader.HasRows)
  {
    myTable.Load(reader);
  }
  else
  {
    //No rows
  }
}
//...

ExecuteXmlReader

Thi hành SqlCommand với phương thức thì nó sẽ tạo ra đối tượng
System.Xml.XmlReader,
từ đối tượng đó giúp đọc từng dòng kết quả trả về theo cấu trúc XML.

Gọi Procedure của DB

Mặc định SqlCommand sẽ coi nội dung trong thuộc tính
CommandText là câu lệnh SQL vì nó đã thiết lập CommandType
bằng CommandType.Text (xem ví dụ trên).
Nếu muốn gọi đến Procedure thì thiết lập nó bằng CommandType.StoredProcedure.

Bạn có thể chạy câu lệnh T-SQL để tạo ra một StoredProcedure mẫu có tên getproduct với một tham số
@id, thủ tục này đơn giản lấy thông tin của sản phẩm theo ID

CREATE PROCEDURE dbo.getproduct(@id int)
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	SELECT TenSanpham, Gia FROM Sanpham Where SanphamID = @id
END

Thực hành gọi thủ tục SQL Server

callProcedure.cs

//...
public static void CallStoredProcedure()
{
  string sqlconnectStr   = "Data Source=localhost,1433;Initial Catalog=xtlab;User ID=SA;Password=Password123";
  SqlConnection connection = new SqlConnection(sqlconnectStr);
  connection.Open();

  // Thi hành thủ tục PROCEDURE dbo.getproduct(@id int) trong MS SQL Server
  SqlCommand cmd  = new SqlCommand("getproduct", connection);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  // Tham số của procedure
  cmd.Parameters.Add(
    new SqlParameter() {
      ParameterName  = "@id",
      SqlDbType    = SqlDbType.Int,
      Value      = 10
    }
  );

  // Đọc kết quả trả về
  using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
  {
    while (reader.Read())
    {
      var ten = reader"TenSanpham";
      var gia = reader"Gia";

      Console.WriteLine($"{ten} \t {gia}");
    }
  }


 connection.Close();
}
//..

Chú ý, các phương thức của thi hành của SqlCommand đều có phương thức bất đồng bộ tương ứng
như ExecuteNonQueryAsync(), ExecuteReaderAsync() … để thích thì
áp dụng kỹ thuật async, kể các SqlDataReader với ReadAsync()

Mã nguồn:
ADO_02_SqlCommand (git)
hoặc tải về

Top 43 bài viết hay về chủ đề sqlcommand là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 43 bài viết hay nhất về chủ đề sqlcommand là gì:

(ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL …

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới CSDL SQL Server, thực hiện lệnh với các phương thức ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, … Xem Thêm

Cách dùng SqlCommand trong C# ADO.NET

ADO.NET SqlCommand trong C# được sử dụng để lưu trữ và thực thi câu lệnh SQL dựa trên cơ sở dữ liệu SQL Server. Class SqlCommand là một lớp được kế thừa từ … Xem Thêm

ADO.NET Tutorial Lesson 03: Đối tượng SqlCommand

Đối tượng SqlCommand cho phép bạn chọn kiểu tương tác mà bạn muốn thực hiện với database. Ví dụ, bạn có thể thực hiện các lệnh select, insert, … Xem Thêm

Thực thi truy vấn SQL trong C#, SqlCommand, SqlParameter

SqlCommand cho phép thực hiện NHIỀU truy vấn cùng lúc. Khi đó một lệnh ExecuteReader có thể trả về NHIỀU tập kết quả. Đây là cách hoạt động mặc … Xem Thêm

3. Sử dụng SqlCommand

Giả sử ta có 1 table sinhvien(masv,tensv) Bạn muốn thêm 1 bản ghi vào table sinhvien này với masv và tensv nhập từ textbox, bạn phải làm gì? Xem Thêm

Thêm Parameter vào SqlCommand – Stanford

Bất kì thứ gì được đặt vào một parameter sẽ được coi là một trường dữ liệu, không phải là một phần của câu lệnh SQL, điều này giúp ứng dụng của bạn an toàn … Xem Thêm

Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server trong C# | …

Trong C# để thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server, chẳng hạn query, insert, update, delete bạn sử dụng một đối tượng SqlCommand, SqlCommand là một class mở rộng … Xem Thêm

(ADO.NET 2) Sử dụng SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ …

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới SQL Server, thực hiện lệnh với các phương thức ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, … Xem Thêm

Bài 03: Đối tượng lệnh SqlCommand – Hello Tech

Đối tượng SqlCommand cho phép bạn chỉ định các loại tương tác mà bạn muốn thực hiện với một cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể dùng các câu … Xem Thêm

SqlCommand.CommandText Property

Gets or sets the Transact-SQL statement, table name or stored procedure to execute at the data source. Xem Thêm

SqlCommand.CommandTimeout Property

NET là gì? Hướng dẫn về kiến trúc .NET · Tài liệu học tập · Tải xuống · Cộng đồng · Hỗ trợ · Blog. Thêm. Ngôn ngữ. C# · F# · Visual Basic. Đặc điểm. Nguyên tắc … Xem Thêm

Lớp Command trong ASP.NET – Góc học tập

Các mệnh đề SqlCommand và OleDbCommand thường được gọi là … ExecuteNonQuery() – Thực thi các command không trả về kết quả gì cả; ExecuteReader … Xem Thêm

Đối tượng DataReader – Trần Ngọc Minh Notes

… là hai tập chứa dữ liệu từ bảng Khoa và bảng SinhVien), chúng ta gọi phương thức … using (SqlCommand command = new SqlCommand( “DELETE FROM Khoa” +. “WHERE … Xem Thêm

Sử dụng tham số trong SqlCommand

Viết hàm lấy danh sách học sinh, trả về kiểu DataTable, hàm gồm 2 tham số: malop: kiểu string, là mã lớp cần lọc; ngaysinh: kiểu DateTime, sẽ … Xem Thêm

Thực thi truy vấn SQL trong C#, SqlCommand, SqlParameter

Gán các object SqlParameter đã tạo vào property Parameters của object SqlCommand. Khi này bất kỳ thứ gì được đặt vào một parameter sẽ được coi là dữ liệu. Xem Thêm

Chia sẻ Phương thức sqlcommand executescalar là gì

Tổng hợp Phương thức sqlcommand executescalar là gì là conpect trong bài viết bây giờ của Myphamngahan.com. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé. Xem Thêm

KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

ADO.NET là gì ? ✓ ActiveX Data Object .NET (ADO.NET)- Mô hình truy xuất … SqlCommand cmd As SqlCommand = New SqlCommand(); cmd.Connection = cnn; cmd … Xem Thêm

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Hay đơn giản bạn là chủ quán café, mong muốn tự tạo nên phần mềm dành cho chính mình sử dụng? Sẽ không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Xem Thêm

Giới thiệu về ADO.NET

Là đối tượng để gán các biến cho câu truy vấn trong SqlCommand. … Tất cả những gì ta cần làm là chỉ cho data adapter khi nào nạp hoặc ghi vào … Xem Thêm

Kiến trúc của ADO.NET và Các đối tượng

DataSet cũng là một đối tượng mới, không chỉ là dữ liệu, DataSet có thể coi … SqlCommand sqlcom = new SqlCommand();. sqlcom.Connection = sqlconn;. sqlcom … Xem Thêm

Cách Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Với ADO.NET

ADO.NET là gì? ADO.NET là tập hợp các thư viện được cung cấp bởi … SqlConnection(connectionString)) { connection.Open(); // TODO … Xem Thêm

Phần 4: Lập trình Cơ sở dữ liệu với C# | …

… SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con); cmd.ExecuteNonQuery();. Muốn lưu … thầy ơi, thầy xem giúp em lỗi này là bị gì… hocnk viết: lúc e chạy code nó … Xem Thêm

Cho hỏi về ExecuteNonQuery trong lập trình C# database

(txt là text box, cbo là combo box, dt là data table. Còn SqlHelper là … Nó hỗ trợ chạy 1 sqlCommand và không trả lại gì hết, sqlCommand có … Xem Thêm

Tấn công SQL injection là gì? Nguy hiểm đến mức nào và …

SqlCommand cmd = new SqlCommand (“SELECT * FROM users WHERE username=@username AND password=@password”,con); SqlParameter username = new SqlParameter … Xem Thêm

Đây có phải là một lớp trong mô hình 3 lớp? – programming

… SqlCommand(strsql, sqlcon); sqldr = sqlcom.ExecuteReader(); while (sqldr.Read … Đây là Auto post của http://daynhauhoc.com hay sao vại ? Mình chưa hiểu lắm … Xem Thêm

SelectCommand.Connection thuộc tính đã không được khởi tạo.

10:59 AM. Trích dẫn Gửi bởi nguyenphuongtrang. sqlconnnection trong sqlcommand là cái gì vậy em tưởng 2 cái này riêng rẽ nhau. sqlcommand là … Xem Thêm

Cách phát âm ‘SQL’ trong Anh?

Phát âm của ‘SQL’ trong Anh là gì? chevron_left. Sự định nghĩa Phát-âm Người … English volume_up A SQL command will be interactiv generated which you can also … Xem Thêm

Thẻ ghi nhớ: Lập trình Web 220410

Tập tham số của SqlCommand là? Parameters. Thuộc tính nào của DataAdapter chứa câu … WSDL là gì? Ngôn ngữ mô tả web service. Cho biết kết quả trả về của web … Xem Thêm

ORDER BY – Sắp xếp dữ liệu được lấy ra – Thachphong

Lệnh SQL (SQL command). ORDER BY – Sắp xếp dữ liệu được lấy ra. 2022-11 … Kết quả của truy vấn sau là gì? SELECT * FROM User_Sales ORDER BY … Xem Thêm

Đối tượng DataAdapter – RSS là gì? – 123doc

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); //Cung cấp cho da một Sqlcommand và SqlConnection //lấy dữ liệu… //Tạo đối tượng DataSet mới DataSet ds= new … Xem Thêm

Trắc Nghiệm ASP.NET – Bài 12

SQLCommand. B -. DeleteCommand. C -. UpdateCommand. D -. InsertCommand. 5-. Thành phần nào là thuộc tính của đối tượng Data Adapter : A -. DeleteCommand. B … Xem Thêm

Không thể tạo mới dữ liệu từ năm trước – Forum MISA

The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 … Xem Thêm

Giới thiệu về class tiến trình – WAK

WAK Thread sử dụng 1 manager để xử lý chung cho tiến trình đó là ManageableThread. · Khai báo biến sqlCommand. · Để hiển thị được tham số SQLCommand trong giao … Xem Thêm

SQL Injection là gì? Cách giảm thiểu và phòng ngừa

Dấu chấm phẩy sẽ kết thúc dòng SQL query hiện tại, lúc này lệnh cho phép thi hành một SQL command mới. Để kiểm tra xem lệnh trên có được thực hiện không, có thể … Xem Thêm

SQL Injection là gì? Cách phòng chống tấn công …

SQL Injection là gì? SQL Injection là một trong những kiểu hack web … SqlCommand (hoặc OleDbCommand) chứ không sử dụng các câu lệnh SQL … Xem Thêm

LỜI GIỚI THIỆU Trong thực tế, có rất nhiều ứng dụng cần …

Câu 1: ADO.Net là gì? và được sử dụng cho mục đích gì? Câu 2: Trình bày kiến … SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cnn); cmd.CommandType = CommandType … Xem Thêm

2. Các lớp SqlClient trong mô hình ADO.NET

… là những gì ta đề cập trong chương này. Ta cũng có thể sử dụng các … Thuộc tính này là đối tượng SqlCommand và nó được dùng để chỉ định dữ … Xem Thêm

(DOC) Trac nghiem OOP | WanWan Quang

Để cho đối tượng SqlCommand có thể thực hiện lệnh là một thủ tục trong … Kết quả khi chạy đoạn mã sau là gì? int numbers = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7 … Xem Thêm

GI I THI U ADO.NET

ADO.NET là gì? Data source. Application. (C#, VB.NET, …) Thư viện … Vídụ: ể kết nối với MS SQL Server, chúng ta có lớp giành riêng là SqlConnection, SqlCommand,. Xem Thêm

C# Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa, tìm kiếm sqlserver sử …

Ở bài viết trước, mình đã có giới thiệu qua thư viện Dapper ORM là gì rồi, bạn có thể tham khảo lại nhé. … SqlConnection con = new SqlConnection(“Server … Xem Thêm

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL

SqlConnection như là Open và Close, thậm chí open và close một connection tới … SelectCommand là tất cả những gì ta cần thiết để chuyển dữ liệu từ database … Xem Thêm

Code C# Insert Multi Rows To Database SQL

Python là gì ? Python Cài đặt · Python Create Project · Python Cú pháp cơ bản … SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(“INSERT INTO Products_t(ProductID … Xem Thêm

Tracnghiem ASPNet – web – CÂU HàI TRÀC NGHIàM L¾P …

p tin Master page là gì? a. .mas b. .master c. .aspx d. Cả 3 câu a. B, c đều … SQLCommand b. DeleteCommand c. UpdateCommand d. SelectCommand 121. Một điều … Xem Thêm

Top 27 hình ảnh thú vị nhất về chủ đề sqlcommand là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 27 bài viết hay nhất về chủ đề sqlcommand là gì:

ado-net-sqlcommand-object.png

Tên ảnh: ado-net-sqlcommand-object.png

Kích cỡ: 15 KB

Kích thước: : 456×238 px

59-3-700x395-1.png

Tên ảnh: 59-3-700×395.png

Kích cỡ: 62 KB

Kích thước: : 700×395 px

ado-net-sqlcommand-truy-van-va-cap-nhat-du-lieu-c-sql-server-1390.png

Tên ảnh: ado-net-sqlcommand-truy-van-va-cap-nhat-du-lieu-c-sql-server-1390.png

Kích cỡ: 22 KB

Kích thước: : 428×213 px

sddefault-335.jpg

Tên ảnh: sddefault.jpg

Kích cỡ: 28 KB

Kích thước: : 640×480 px

ado-net-data-access-architecture.png

Tên ảnh: ado-net-data-access-architecture.png

Kích cỡ: 34 KB

Kích thước: : 789×409 px

cs058.png

Tên ảnh: cs058.png

Kích cỡ: 17 KB

Kích thước: : 644×402 px

59-2-700x236-1.png

Tên ảnh: 59-2-700×236.png

Kích cỡ: 30 KB

Kích thước: : 700×236 px

59-4-700x388-1.png

Tên ảnh: 59-4-700×388.png

Kích cỡ: 66 KB

Kích thước: : 700×388 px

command2Btypes2Bin2BSQL2BDataBase.jpg

Tên ảnh: command%2Btypes%2Bin%2BSQL%2BDataBase.jpg

Kích cỡ: 40 KB

Kích thước: : 650×672 px

thamso-3.jpg

Tên ảnh: thamso-3.jpg

Kích cỡ: 128 KB

Kích thước: : 791×339 px

dbms-sql-command.png

Tên ảnh: dbms-sql-command.png

Kích cỡ: 10 KB

Kích thước: : 628×416 px

adonet.png

Tên ảnh: adonet.png

Kích cỡ: 1 KB

Kích thước: : 454×340 px

bai4-01.png

Tên ảnh: bai4-01.PNG

Kích cỡ: 10 KB

Kích thước: : 442×134 px

ket-noi-co-so-du-lieu-voi-adonet-63728587916.2329.jpg

Tên ảnh: ket-noi-co-so-du-lieu-voi-adonet-63728587916.2329.jpg

Kích cỡ: 29 KB

Kích thước: : 576×360 px

bi-2-cng-ngh-adonet-vi-c-18-320.jpg

Tên ảnh: bi-2-cng-ngh-adonet-vi-c-18-320.jpg

Kích cỡ: 15 KB

Kích thước: : 320×240 px

bai4-04.png

Tên ảnh: bai4-04.png

Kích cỡ: 7 KB

Kích thước: : 513×83 px

bi-2-cng-ngh-adonet-vi-c-11-320.jpg

Tên ảnh: bi-2-cng-ngh-adonet-vi-c-11-320.jpg

Kích cỡ: 14 KB

Kích thước: : 320×240 px

tao-stored-procedure-sql-server-co-tham-so-tra-ve-1397.png

Tên ảnh: tao-stored-procedure-sql-server-co-tham-so-tra-ve-1397.png

Kích cỡ: 30 KB

Kích thước: : 427×262 px

Step43ACreateaSqlCommandObjecttoHoldtheSELECTStatement.jpg

Tên ảnh: Step+4%3A+Create+a+SqlCommand+Object+to+Hold+the+SELECT+Statement.jpg

Kích cỡ: 107 KB

Kích thước: : 1024×768 px

cs059.png

Tên ảnh: cs059.png

Kích cỡ: 1236 KB

Kích thước: : 2550×2220 px

ado-net-gioi-thieu-ado-net-va-ket-noi-sql-server-voi-sqlconnection-1389.png

Tên ảnh: ado-net-gioi-thieu-ado-net-va-ket-noi-sql-server-voi-sqlconnection-1389.png

Kích cỡ: 21 KB

Kích thước: : 428×261 px

tblHang-1.png

Tên ảnh: tblHang-1.png

Kích cỡ: 48 KB

Kích thước: : 1024×598 px

OIP-11.jpg

Tên ảnh: OIP-11.jpg

Kích cỡ: 9 KB

Kích thước: : 474×249 px

lap-trinhcosodulieuvoi-csharpphan1-17-320.jpg

Tên ảnh: lap-trinhcosodulieuvoi-csharpphan1-17-320.jpg

Kích cỡ: 21 KB

Kích thước: : 320×453 px

Nhuoc-diem-2.jpg

Tên ảnh: Nhuoc-diem.jpg

Kích cỡ: 83 KB

Kích thước: : 1600×1067 px

59-7-700x539-1.png

Tên ảnh: 59-7-700×539.png

Kích cỡ: 210 KB

Kích thước: : 700×539 px

CommandC39DnghC4A9a3AThE1BBB1chiE1BB87ncC3A1ccC3A2ulE1BB87nhSQLC491E1BB83thaotC3A1cvE1BB9BiCSDL.jpg

Tên ảnh: Command+%C3%9D+ngh%C4%A9a%3A+Th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+c%C3%A1c+c%C3%A2u+l%E1%BB%87nh+SQL+%C4%91%E1%BB%83+thao+t%C3%A1c+v%E1%BB%9Bi+CSDL.jpg

Kích cỡ: 95 KB

Kích thước: : 1024×768 px

Xem Thêm:  Top 27 Ý nghĩa của việc short link bằng goo.gl và cách sử dụng 2023

Viết một bình luận