Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Thực hành hàm Weekday trong excel#hamweekday #weekday #hocexcel
Mời các bạn xem video thực hành hàm weekday. Hàm weekday dùng để xác định thứ trong tuần của một ngày trong tháng, hàm weekday sẽ trả về số nguyên thể hiện ngày trong tuần.
– Cấu trúc hàm: weekday(serial_number, return_type)
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO