Tag Archives: xếp loại học sinh

Hướng dẫn sử dụng hàm IF lồng nhau để xếp loại học lực trong Excel 2013

Hướng dẫn các bạn sử dụng hàm IF lồng nhau để xếp loại học lực trong Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, thông qua bài tập cụ thể. Các bạn có thể áp dụng hàm if để xử lý các trường hợp khác tương tự. Các bạn Subcribe (đăng ký) đê ủng hộ kênh nhé!

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel – Nếu điểm trung bình trên 8 thì xếp loại Giỏi – Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại Khá – Nếu diểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì xếp loại Trung […]