Tag Archives: vlookup trong excel

hàm vlookup trong excel 2010 | Hướng dẫn chi tiết và bài tập có lời giải hàm vlookup

hàm vlookup trong excel 2010 | Hướng dẫn chi tiết và bài tập có lời giải hàm vlookup. —————————————————————————————- Download Bài tập vlookup : Download bài tập thêm vlookup : ———————————————————————————————————– Hàm vlookup trong excel: Dùng hàm này khi bạn cần tìm thông tin trong một bảng hay một phạm vi theo hàng. Ví dụ, […]