Tag Archives: trích lọc danh sách

1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách.

download file: hướng dẫn bài tập excel và kết hợp giải thích các sử dụng các hàm if, hàm left, hàm right. Các trích lọc danh sách.