Tag Archives: tạo dashboard…

Phân tích và thiết kế Dashboard đẹp trong Excel

Phân tích và thiết kế Dashboard đẹp trong Excel Khoá học sẽ dẫn dắt các bạn đi từ dữ liệu tới các bước phân tích, đặt câu hỏi và xử lý dữ liệu để có thể tạo ra được một Dashboard hoàn chỉnh đẹp về thẩm mỹ và sẵn sàng trợ giúp quyết định quan […]