Tag Archives: tách họ và tên n…

Hướng dẫn tách họ và tên trong Excel

Excel cơ bản: Hướng dẫn tách họ và trên trong Excel. ở đây mình hướng dẫn 3 bước đơn giản để tách họ và tên đệm riêng, tên riêng. Sử dụng tìm kiếm thay thế và các hàm cơ bản như : Left, Right, Len Tách lấy họ và tên đệm: =LEFT(A5,LEN(A5)-LEN(C5)) Tách chỉ lấy […]