Tag Archives: SQL trong Excel

Hướng dẫn lọc dữ liệu trăm ngàn dòng trong Excel với SQL

Hướng dẫn lọc dữ liệu trăm ngàn dòng trong Excel với SQL ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: ▷ Download file: ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi Học VBA với học excel online. Học Excel đơn giản hiệu […]

Bài 1 – Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools | Hàm BS_SQL

Add-in A-Tools cung cấp giải pháp tạo báo cáo động trong Excel rất mạnh và dễ dàng. Chỉ cần học một hàm duy nhất là BS_SQL với sáu từ khóa SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY bạn sẽ làm chủ công cụ này trong việc tạo báo cáo động. Phương pháp tạo báo […]