Tag Archives: SPACING

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn sử dụng PARAGRAPH – cơ bản và nâng cao

– Đánh dấu đầu đoạn / đánh số đầu đoạn, đánh dấu đầu đoạn có phân cấp – Khoảng lùi đoạn so với lề, sắp xếp văn bản – Căn văn bản so với lề giấy (Alignment) – Khoảng cách dòng (line spacing) – Khoảng cách đoạn (Paragraph spacing) – Màu nền cho đoạn (Shading), […]