Tag Archives: set up trang giấy trong word

Hướng Dẫn Word Phần 1 (Cách Tạo Heading Và Quản Lý Heading Trong Word 2013)

Các Tạo Heading Và Quản Lý Heading Trong Word 2013: – Cách tạo file word mẫu. – Tạo và quản lý header footer: Đề mục, Trang, Truy xuất đề mục tự động. – Cách tạo và quản lý heading. – Cách tạo và quản lý tên hình, tên bảng. – Truy xuất link tự động […]