Tag Archives: Paragraph

[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W21 – Định dạng văn bản (TLTH – HP THVP)

Hướng dẫn bài thực hành W21 – Tài liêu thực hành – Học phần Tin học văn phòng. định dạng văn bản với các nội dung: – Định dạng font chữ (Font) – Định dạng đoạn văn bản (Paragraph) – Định dạng điểm dừng (Tab) Trên môi trường word 2013 và word 2016 #MS_IT

[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W22 – Định dạng văn bản (TLTH – HP THVP)

Hướng dẫn bài thực hành W22 – Tài liêu thực hành – Học phần Tin học văn phòng. Định dạng văn bản với các nội dung: – Định dạng font chữ (Font) – Định dạng đoạn văn bản (Paragraph) – Định dạng điểm dừng (Tab) Trên môi trường word 2013 và word 2016 #MS_IT

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn sử dụng PARAGRAPH – cơ bản và nâng cao

– Đánh dấu đầu đoạn / đánh số đầu đoạn, đánh dấu đầu đoạn có phân cấp – Khoảng lùi đoạn so với lề, sắp xếp văn bản – Căn văn bản so với lề giấy (Alignment) – Khoảng cách dòng (line spacing) – Khoảng cách đoạn (Paragraph spacing) – Màu nền cho đoạn (Shading), […]

Hướng dẫn chi tiết về khái niệm Đoạn (Paragraph) trong Microsoft Word 2010

Hướng dẫn chi tiết về khái niệm Đoạn (Paragraph) trong Microsoft Word 2010, áp dụng vào xử lý văn bản: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, trước và sau đoạn, canh trái và phải đoạn, Thụt đầu dòng Thực hiện: TraiTaoXanh.Com