Tag Archives: n

Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Nhiệt Điện Bà Rịa – Phần 7

Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP (Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa) – 27/02/2019 – Phần 7 File Excel – Ý chính Toàn bài: 1. Tiếp tục Phần Nguồn Vốn – Báo cáo Tài chính: chủ yếu là Vay Dài hạn và Vốn Chủ sở hữu. Tuy nhiên tiền Vay nhỏ hơn lượng […]