Tag Archives: liên kết từ slide sang file khác

Học PowerPoint – Bài 3:Tạo hiệu ứng, tạo liên kết, sử dụng Slide master trong PowerPoint 2007

Học Powerpoint, Tạo hiệu ứng trong powerpoint, tạo liên kết trong powerpoint , sử dụng Slide master trong Power Point. Tạo hiệu ứng gồm có hai loại hiệu ứng.