Tag Archives: làm việc với bảng trong excel

Hướng dẫn sử dụng excel cơ bản: Làm việc với bảng

Hướng dẫn cách sử dụng Excel cơ bản: Làm quen với bảng tính trong Excel như thêm một cột mới trong bảng, thêm một dòng mới trong bảng, cách xóa hàng xóa cột trong Excel, cách điều chỉnh kích thước của cột và hàng trong Excel, cách gộp 2 ô thành một trong Excel… ✅Đỗ […]