Tag Archives: Hàm Avegare

Hướng dẫn Excel 2007 Bài 4 Hàm Average, If, Rank

– Hàm AVERAGE Chức năng: rả về giá trị Trung bình cộng của các số number 1, number 2,…Hoặc Trả về giá trị trung bình của các giá trị số trong 1 vùng Dữ liệu. – Hàm IF: hàm điều kiện (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) +Ý nghĩa: Nếu như “điều kiện” […]