Tag Archives: giáo viên tiểu học

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel – Nếu điểm trung bình trên 8 thì xếp loại Giỏi – Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại Khá – Nếu diểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì xếp loại Trung […]