Tag Archives: giải pháp excel

Hướng dẫn: hàm IF, FIND, LEFT, COUNTIF – [ Giải pháp Excel ] Lab 6, bài 1 môn Tin học văn phòng)

Download đáp án: Bài 4, lab 6, THVP – 1. Bài 1 lab6 môn COM102 Tin học văn phòng: 2. Bài 2, Lab 6 môn COM102 Tin học văn phòng: 3. Bài 3, Lab6, môn COM102 Tin học văn phòng