Tag Archives: điểm dừng

[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W22 – Định dạng văn bản (TLTH – HP THVP)

Hướng dẫn bài thực hành W22 – Tài liêu thực hành – Học phần Tin học văn phòng. Định dạng văn bản với các nội dung: – Định dạng font chữ (Font) – Định dạng đoạn văn bản (Paragraph) – Định dạng điểm dừng (Tab) Trên môi trường word 2013 và word 2016 #MS_IT