Tag Archives: day tin hoc van phong

Ôn tập tin học ứng dụng Excel: Đề số 11

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng EXCEL đề ôn tập 11 1. Định dạng bảng tính bằng Format as Table 2. Data Validation với List 3. Đặt tên vùng Define Name 4. Data Validation với hàm INDIRECT 5. Data Validation với số nguyên dùng between, hiển thị thông báo Error Alert 6. […]

Ôn tập tin học ứng dụng Excel: Đề số 07

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng EXCEL đề ôn tập 07 1. Đặt tên vùng Define Name 2. Data Validation với List 3. Data Validation với hàm INDIRECT 4. Data Validation với ngày trong quý 5. Data Validation với số nguyên dùng between 6. Lấy dữ liệu kết hợp Index, Match và […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 01

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 01 00:20 1. WordArt 01:40 2. Borders and Shading 03:00 3. Heading 05:10 4. Column và Bulleting 06:50 5. Image và Caption 09:26 6. Công thức toán 13:05 7. Mục lục 14:18 8. Watermark 15:25 9. Header/Footer 18:05 10. Mail Merge Link […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 02

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 02 00:20 1. WordArt 01:30 2. Borders and Shading và DropCap 03:10 3. Heading 05:05 4. Column và Bulleting 06:20 5. Image và Caption 10:38 6. Header / Footer 12:10 7. Watermark 13:05 8. Mục lục 14:25 9. Mail Merge 18:00 10. […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 03

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 03 00:30 1. Trang bìa (Cover page) 02:20 2&3. Heading (tiêu đề 3 cấp) 05:10 4&5. Mục lục 07:30 6. Section 09:15 7. Header có phân biệt trang chẵn/lẻ của section 11:30 8. Footer có phân biệt trang chẵn/lẻ của section 13:40 […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 11

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 11 00:15 1. WordArt 01:00 2. Borders and Shading và DropCap 02:40 3. Style Heading 1 03:45 4. Style Heading 2 05:20 5. Column 06:15 6. Image và Caption 08:20 7. DropCap 08:50 8. Mục lục văn bản và hình 10:35 9. […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 04

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 04 00:45 1. WordArt 01:40 2&3. Tạo mới Style 04:30 4&5. Image và Caption 07:35 6. Shape 10:40 7. Border and Shading 12:50 8. Column và Bulleting 15:35 9. Mục lục 16:35 10. Thiết kế Form Link tài liệu cho các hướng […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 08

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 08 00:40 1&2. Style Heading 1 02:50 3&4. Image và Caption 05:15 5. Header / Footer: phân biệt trang chẵn / lẻ 07:35 6. Border and Shading, 08:25 6. Column 08:50 6. và DropCap 09:30 7. Watermark: chú ý trang chẵn / […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 06

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 06 00:30 1. Style Heading 1 02:00 2. Style Heading 2 04:00 3. Table và Caption 05:35 4. Image và Caption 08:35 5. Bulleting 09:45 6. Header / Footer 13:20 7. Mục lục văn bản 14:30 8. Mục lục hình và bảng […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 05

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 05 00:00 1. Nothing 😀 00:47 2. Style Title 01:30 3. Style Heading 1 02:50 4. Biểu đồ Chart và Captop 06:35 5. Column và DropCap 08:04 6. Công thức toán học: Nhị thức Newton 14:30 7&8. Mục lục 16:38 9. Shape […]