Tag Archives: đánh số trang bất kỳ trong word

Hướng dẫn đánh số trang trong Word bắt đầu từ phần nội dung Chương 1

Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2007 – 2010 – 2013 bắt đầu từ phần nội dung Chương 1 của báo cáo đơn giản, dễ thực hiện nhất. Không đánh số trang ở trang mở đầu, lời cám ơn, mục lục