Tag Archives: CCA tin hoc

Tự học Excel: HLOOKUP + VLOOKUP kết hợp với IF | Đề thi mẫu CCA Tin Học phần Excel

#Excel360do #Word360do File download: Phần Excel trong Một đề thi CCA Tin Học nếu biết cách làm, chúng ta có thể hoàn thành trong thời gian rất nhanh. Ở trình độ A, những câu hỏi dạng khó thường là các câu hỏi cần phối hợp giữa các hàm tìm kiếm (LOOKUP) với hàm IF. Video […]