Tag Archives: cách làm thời khóa biểu

Giải bài tập tổng hợp Word 2007 2010 Lớp 5 (Phần 3)

Ở phần 3 hướng dẫn làm thời khóa biểu sáng chiều bằng word, căn đều đoạn văn, thụt lề đoạn văn, chèn ảnh gần đoạn văn, chỉnh đoạn văn