Tag Archives: ADTPro

Hướng dẫn nạp dữ liệu từ tập tin excel (được kết xuất từ PM dự toán CE)

Chức năng Copy and Paste tiên lượng từ excel vào ADTPro không thể phát huy hiệu quả đối với tập tin excel được kết xuất từ dự toán CE do cấu trúc kỳ lạ. ADTPro đã bổ sung tiện ích và người sử dụng mất chưa tới 30 giây để chuyển 3000 dòng dữ liệu […]