hướng dẫn sữa lỗi chia cột trong word (Columns layout)chia 2 hoặc nhiều cột nhưng kết quả chỉ ra một cột duy nhất và có nguyên một khoảng trắng phía bên trái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *