Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 🐢 Bài 3: Thủ tục trong Logo 🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo
🐢 Bài 3: Thủ tục trong Logo (kèm theo cách giải Sách Bài Tập)
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Logo.
☑ Viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Logo.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO