Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn – gợi ý – Lab 6 – SQL ServerMục tiêu
Sử dụng Sql trigger thực thi các ràng buộc, qui định trong csdl.
 Khai báo, tạo trigger
 Thực thi trigger.
 Trigger DML, Trigger AFTER, Trigger INSTEAD OF
Bài 1:
Viết trigger DML:
 Ràng buộc khi thêm mới nhân viên thì mức lương phải lớn hơn 15000, nếu vi phạm thì xuất thông báo “luong phải lớn hơn15000’
 Ràng buộc khi thêm mới nhân viên thì độ tuổi phải nằm trong khoảng 18 lớn hơn bắng- tuổi- nhỏ hơn bằng 65.
 Ràng buộc khi cập nhật nhân viên thì không được cập nhật những nhân viên ở TP HCM
Bài 2:
Viết các Trigger AFTER:
 Hiển thị tổng số lượng nhân viên nữ, tổng số lượng nhân viên nam mỗi khi có hành động thêm mới nhân viên.
 Hiển thị tổng số lượng nhân viên nữ, tổng số lượng nhân viên nam mỗi khi có hành động cập nhật phần giới tính nhân viên
 Hiển thị tổng số lượng đề án mà mỗi nhân viên đã làm khi có hành động xóa trên bảng DEAN
Bài 3:
Viết các Trigger INSTEAD OF
 Xóa các thân nhân trong bảng thân nhân có liên quan khi thực hiện hành động xóa nhân viên trong bảng nhân viên.
 Khi thêm một nhân viên mới thì tự động phân công cho nhân viên làm đề án có MADA là 1.
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO

One thought on “Hướng dẫn – gợi ý – Lab 6 – SQL Server

Comments are closed.