Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong ExcelHướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel

– Nếu điểm trung bình trên 8 thì xếp loại Giỏi
– Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại Khá
– Nếu diểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì xếp loại Trung bình
– Còn lại là Yếu