Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

How to create Stylish Photo Frame in PowerPoint/Hướng dẫn PowerpointTheo dõi

In this PowerPoint tutorial, I have showed how to design an animated PowerPoint presentation slide. Here, I have used only a single slide to represent four with infographic view.

Learn to create a modern and stylish looking PowerPoint Photo Frame. Use this PowerPoint design to introduce yourself, other speakers, or even highlight a product image.

We will use a Frame Auto Shape to create the effect.

This tutorial uses a shape Fragement Option which is available in PowerPoint

Down hình:

Kênh

Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức tại Sticktalks.com

#Powerpoint
#animations
#Presentations
#Morph
#Training
Contact me on:
Instagram:
Facebook:
Pinterest:
Google:
web:
Blogger:
REDDIT:
Twitter:

10 thoughts on “How to create Stylish Photo Frame in PowerPoint/Hướng dẫn Powerpoint

Comments are closed.