Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Bài Tập Tin Học Ứng Dụng (Tuần 5): Bài tập ExcelBài Tập THUD – CKC
Môn: Ứng Dụng Máy Tính
Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa
MSV: 0306191431
Lớp: CĐTH19E
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Lữ Cao Tiến